بــانوی پنهــان

بــانوی پنهــان

"به نام دوست که هر چه دارم از اوست"مثل سابق غزلم ساده و بارانی نیست
هفت قرن است در این مصر فراوانی نیست

به زلیخا بنویسید نیاید بازار
این سفر یوسف این قافله کنعانی نیست

حال این ماهی افتاده به این برکۀ خشک
حال حبسیه نویسی است که زندانی نیست

چشم قاجار کسی دید و نلرزید دلش
بشنوید از من بی چشم که کرمانی نیست

با لبی تشنه و... بی بسمل و ... چاقویی کُند
ما که رفتیم ولی رسم مسلمانی نیست

عشق رازیست به اندازه آغـــوش خـــــدا
عشق آنگونه که میدانم و میدانی نیست

حامد عسکری

گل واژه های شما

۳ مطلب با موضوع «حرف های پنهانی» ثبت شده استکســــانی کـــه یاد خــــداوند را در همــــــه ی احـــــــوال


 ایســـتاده و نـــشســته و بر پــهلو آرمـــیده، یــاد می کنند و در آفـرینش آسـمانها و زمیــــن می اندیشـند...


آل عمران/191かわいい のデコメ絵文字 خُـــدایا هـــر وقت که می خواستم نمـــاز بخــونم،


 فکر می کردم این یک جور ملاقات رسمــی بین ماست.


برای اینکه قـــاعده و رسم و رسوم داره. 


باید خیلی سنگین رنگین، تر و تمیز بایستم


 و حرفهامو  با دقت و توی جمله های مشخص بگم.


همیشه فکر می کردم با خدا بودن وقت خاصی داره؛


 شکل خاصی داره؛ و هرجایی و هرجوری با تو حرف زدن بی ادبیه.


اما این آیه یک آیه ی فوق العاده است.


از این به بعد دیگه خجالت نمی کشم از اینکه دراز بکشم 


و با تو صحبت کنم.یا دستم رو زیر چانه ام بزنمُ لم بدم و به تو فکر کنم..حالا خیالم خیلی راحته.


 این یعنی همه جوره با تو بودن، 


かわいい のデコメ絵文字یعنی همیشه با تو بودن. かわいい のデコメ絵文字


 かわいい のデコメ絵文字 خُـــدایا! ممنونم که اینقد با ما راه می آیی...かわいい のデコメ絵文字   • بــــآنوی پـــنهآنــــ


ای برادر 


روی ماشینت برزنت می کشی تا خط نیفتد  びっくり のデコメ絵文字 ....


همسرت را #نگاه #نامحرمان خط خطی کرد  びっくり のデコメ絵文字 .....


  • بــــآنوی پـــنهآنــــدِلـــــمـ یــک اتــفــاق ســاده مـــی خـــواهـــد..

مــــثــل شـــکستـــن گـــلدان شـــمعـــدانی کنـــار حوض

مـــادربـــزرگ و در پــی آن غر غر هــای بـــی امـــانـــش...

و خـــنده هــای ریـــز ریـــز کــودکــی کــه دســتپاچـــه تـــکه هـــای گــلدان فــیروزه ای او را جــمع میکند...

یـــک رؤیــــای نـــاب

مـــثل مشـــت کـــردن اولــین خـــوشه ی نـــور در آخـــرین ظـــهر تابســـتان

و گــریز زیـــرکانــه اش از لا بلای انگشـــتانم...

یـــک حضـــور بی موقــــع...

مـــثل رسیدن مـــهمان ســـرزده ای کــــه سالـــها بودنـــش را فـــراموش کــرده بـــودم...

دلـــم یک آرزوی مـــحال میـــخواهـــد..

مثلِ...゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字


  • بــــآنوی پـــنهآنــــ